Kółko Rolnicze Koła Gospodyń Wiejskich w Lisewie

Otrzymało darowiznę od PGE EJ1  w wysokości 5 000,00 w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych na zakup wyposażenia swojego stoiska wystawienniczego (stoły, ławki, namiot, sprzęty AGD, naczynia).Darowizna PGE EJ1 umożliwi jeszcze lepiej przygotować się KGW do sezonu aktywności  na świeżym powietrzu. Zapraszamy do naszego stoiska.


www.pgeej1.pl                                                                       www.swiadomieoatomie.pl

Przedsiębiorco!

Z dniem 31 stycznia 2017 r. upływa termin wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  oraz składania pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim .

Zgodnie z art.18 ust.12 pkt 5 lit. b oraz ust.12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1286 z póź. zmianami)  zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art.111 ust.2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust.2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

APEL do hodowców drobiu

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla
ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie
ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych
zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
̵ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
̵ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
̵ nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,
do których dostęp mają dzikie ptaki;
̵ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
̵ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których
utrzymywany jest drób;
̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości
swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary
administracyjne.

2017010410-20-3901

Gminy województwa pomorskiego

Szanowni Państwo, 29 listopada 2016 r. została uruchomiona pomoc dla rolników, którzy w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ponieśli straty w uprawach rolnych. Od dziś do dnia 5 grudnia 2016 r. producenci rolni poszkodowani w wyniku tegorocznej suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania w przypadku, gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych – mogą składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego – wnioski o udzielenie pomocy. Uprzejmie proszę o powiadomienie mieszkańców gminy będących producentami rolnymi, którzy mają oszacowane szkody przez komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód o możliwości otrzymania pomocy.

Z poważaniem, z up. Wojewody Pomorskiego Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zbigniew Kmiecik

godzinyyy
 • Adres Urzędu Gminy

  Urząd Gminy w Krokowej
  ul. Żarnowiecka 29
  84-110 Krokowa
 • Czas Pracy Urzędu

  Poniedziałek 7:30 - 15:30
  Wtorek 7:30 - 15:30
  Środa 7:30 - 15:30
  Czwartek 7:30 - 17:00
  Piątek 7:30 - 14:00
 • Kontakt

  tel. (0-58) 675 41 00
  fax. (0-58) 675 41 01
  email: urzad@krokowa.pl